NOTIFICARE PRIVIND PROTEC?IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest document explica de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari vi se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate societatii INOX Center, in cadrul relatiei  contractuale sau  in  legatura  cu  procesarea  cererii  dumneavoastra, incheierii sau desfasurarii contractului .

Cu exceptia situatiei in care INOX Center va informeaza expres cu privire la alte scopuri si conditii particulare, aplicabile intr-o situatie anume (prin intermediul formularelor sau a altor documente puse la dispozitie de catre noi, in cursul executarii contractului), va aducem la cunostinta ca, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile in cadrul acestei relatii contractuale cu INOX Center sau in legatura cu executarea acestui contract, sunteti informat prin prezenta cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor dvs. personale si ca datele urmeaza sa fie prelucrate de INOX Center, in conditiile mentionate in prezenta notificare.

Datele cu caractere personal pe care INOX Center le prelucreaza sunt in principal cele oferite de dumneavoastra in cadrul interactionarii cu noi. Aceasta va putea de asemenea, in conformitate cu prevederile legate aplicabile, sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre dumneavoastra de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii, conform competentelor sale legale. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra , verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra in acest sens si numai pe durata valabilitatii respectivului consimtamant.

 • Operatorul de date cu caracter personal | Datele de contact ale operatorului
 • Responsabilul cu protectia datelor (D.P.O.) | Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor
 • Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

Operatorul datelor este S.C. INOX Center S.R.L., societate cu raspundere limitata, cu sediul in sos. Viilor, nr 14,Corp C16, Birou 3-4,sector 5, Bucuresti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/44/2003, avand codul unic de inregistrare RO21820585, e-mail: financiar@inoxcenter.ro.

S.C. INOX Center S.R.L. are responsabilul cu protectia datelor intern. D.P.O.-ul poate fi contactat la sediul operatorului, Soseua Viilor nr.14,Corp C16, Birou 3-4, sector 5, sau e-mail: financiar@inoxcenter.ro

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia de mai sus. Va rugam sa aveti  in vedre faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, INOX Center poate:

 • sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • sa refuze sa dea curs cererii.

Scopurile prelucrarii

In calitate client, utilizator, imputernicit sau reprezentant  legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), INOX Center va colecta, utiliza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • identificarea identitatii si facilitarea inceperii, continuarii sau incetarii relatiei comerciale ce face obiectul contractului , mai precis, pentru procesarea si comunicarea de oferte privind serviciile/produsele societatii sau cele intermediate de aceasta conform solicitarii clientilor sau potentialilor clienti , contractarea si furnizarea de servicii, furnizarea de raspunsuri la cererile individuale ale clientilor, activitatile de suport client, inclusiv a aspectelor ce tin de management, planificare si organizarea sau incetarea contractului,
 • procesarea cererii/contractului  de  emitere a  produselor/serviciilor solicitate, respectiv  a  proceselor  administrative  si  de  suport  legate  de furnizarea efectiva a serviciilor solicitate,
 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei) necesara desfasurarii contractului, facilitarea solutionarii litigiilor si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale,
 • gestionarea  si pregatirea  rapoartelor in scopuri interne, auditului intern,
 • gestiune economico-financiara si administrativa, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare a societatii si gestionarii clientului si a serviciilor contractate,
 • indeplinirea obligatiilor legale ale societatii privind arhivarea documentelor si a informatiilor
 • cooperarea  cu  autoritatile relevante  in  aplicarea  legii si in cadrul cercetarilor efectuate (inclusiv, dar fara a ne  limita la dezvaluirea catre organismele de reglementare,  efectuarea  controalelor de audit sau pentru  supraveghere si cercetare),
 • conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari , coduri sau practici ori directive aplicabile societatii,
 • efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice,
 • in scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea  legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de produse si servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, de gestionarea clientilor si a evaluarii si cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale societatii , produsele si serviciile , stiri, evenimente, activitati ale societatii, in vederea introducerii si oferirii de produse noi, intelegerii comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor oferite de INOX Center.

Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre societate, dupa caz, pe baza:

 • nevoii de executare a contractului si procesarii cererii de emitere a produselor bancare conform celor convenite de parti la data realizarii acestuia (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastra , inainte de incheierea unui contract), in scopurile indicate la punctele a-d, de mai sus;
 • necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine societatii, in scopurile indicate la punctele e-h, de mai sus;
 • intereselor legitime, mai precis interesul societatii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele specifice domeniului de activitate si cu respectarea legilor, a reglementarilor interne sau corporative aplicabile, precum si a reglementarilor ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate la punctele c, d si g-i de mai sus;
 • consimtamantului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate la punctul j de mai sus;

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai societatii care au acces/au nevoie de acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati , agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga catre anume persoane /destinatari, fizice sau juridice, date personale, astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata  furniza  servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa cum urmeaza:

 • societati afiliate S.C. INOX Center S.R.L.,
 • parti contractante, in legatura cu transferul de fonduri, efectuarea de plati si alte tranzactii,
 • agenti , contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale societatii, precum servicii de curierat, telecomunicatii , IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre societate,
 • consilieri profesionisti , precum auditori, consultanti sau avocati,
 • autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritati si/sau agentii responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestia,
 • oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat prin consimtamant sa dezvaluim datele dumneavoastra  cu caracter personal.

Transferul catre terte persoane si masuri de siguranta

In functie de locatiile in care se afla serverele INOX Center sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum si alte tari adecvate din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal.

Cu exceptia cazului in care legea impune expres altfel sau a cazului in care este strict necesar pentru

indeplinirea de catre societate a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In ipoteza in care societatea, in vederea executarii contractului si a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, trebuie sa transfere date in tari terte (tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal), vom transfera numai acele date personale strict necesare in vederea executarii contractului si/sau obligatiilor asumate fata de dumneavoastra. Recomandam ca, inainte de a ne solicita executarea unor obligatii contractuale, sa verificati daca statul respectiv respecta anumite masuri minime si asigura un nivel de protectie adecvat al datelor. In momentul in care solicitati societatii sa transfere date cu caracter personal in tari terte, va asumati si riscurile acestui transfer.

In alte situatii decat cele mentionate mai sus, daca, cu titlu exceptional, in vederea executarii unui contract cu un tert si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, societatea efectueaza, din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate toate masuri de protectie necesare in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

Perioada stocarii datelor | Criteriile determinarii perioadei de stocare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrarea informatiilor aplicabile in domeniul de activitate, al legislatiei fiscale, precum si al altor legi, reglementari si/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile. Dupa preluarea/procesarea cererii, societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

INOX Center va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu: in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, INOX Center va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

 • Minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal  incluse in contract si documentele aferente incheierii, executarii, incetarii acestuia (aceasta fiind  perioada  de pastrare a acestui  tip de contracte conform  reglementarilor  aplicabile),
 • Minim  5- 10  ani  de la data  incetarii  relatiei  contractuale,  pentru  datele cu caracter  personal  incluse  in  alte documente  fiscale/financiare, referitoare la contract (in conformitate cu cerintele legale din reglementarile  fiscale/financiare si/sau reglementarilor  aplicabile pastrarii  acestui  tip de documente),
 • Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe o durata de 5 ani conform dispozitiilor legale aplicabile.
 • In cazul in care v-ati exprimat acordul de prelucrare a datelor dumneavoastra in scop de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing direct, va informam ca prelucrarea datelor, in acest scop, va avea loc pe toata durata in care dumneavoastra v-ati dat

consimtamantul in acest scop. In situatia in care va retrageti consimtamantul de marketing    direct, S.C.INOX Center S.R.L. nu va mai prelucra datele dumneavoastra in acest scop.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Va informam ca aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informat,
 • Dreptul de acces,
 • Dreptul la rectificare,
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”),
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • Dreptul la portabilitatea datelor,
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare,
 • Dreptul la opozitie.

Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie legala in privinta scopurilor mentionate la punctele e-h, prezentate la scopurile prelucrarii, respectiv contractuala/necesara pentru incheierea unui contract in privinta scopurilor mentionate la punctele a-d din aceiasi sectiune. In consecinta, refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica societatea sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor societatii, sistarea sau reselectionarea serviciilor.

Securitatea datelor cu caracter personal

INOX Center va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate si garantii adecvate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii sau modificarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Va informam ca in cazul unei brese de securitate veti fi anuntati conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, A.N.S.P.D.C.P., cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti  introduce o actiune in justitie,  pe rolul  instantelor judecatoresti competente.

INOX Center  isi poate actualiza ocazional Politica de confidentialitate. De fiecare data cand efectuam modificari semnificative, vom publica o notificare pe site-ul nostru web, insotita de varianta actualizata a Politicii de confidentialitate.

Politica de confidentialitate INOX Center a fost actualizata pe 22 mai 2018

INOX Center SRL , Strada Viilor nr. 14, sector 5, Bucuresti